Promocja zdrowia

Udział w Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.

2. Etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły.

3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.
Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się, m.in.:

kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,

zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,

umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,

zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,

włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,

wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,

włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

– uczniowie;

– nauczyciele;

– rodzice;

– inni pracownicy szkoły;

– inne osoby ze społeczności lokalnej.

Co nas wyróżnia jako Szkołę Promującą Zdrowie?

Cała społeczność szkolna jest zaangażowana w realizację edukacji zdrowotnej, wspólnie realizujemy wiele programów, projektów edukacyjnych. W 2005 r. otrzymaliśmy Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Przy wsparciu wielu partnerów w ciągu ostatnich lat podejmowaliśmy wiele działań w celu spełnienia wszystkich wymagań w obszarze pięciu standardów Szkoły Promującej Zdrowie. Posiadamy dobre warunki do pracy i nauki. Naszą szkołę spośród innych wyróżniają autorskie projekty opracowane przez pracowników naszej szkoły i realizowane z sukcesem od kilku lat. Należą do nich:

– Program ”Między klasą trzecią a czwartą” – wprowadzenie szeregu działań profilaktycznych dla uczniów i rodziców we współpracy z nauczycielami. Efektem podejmowanych działań jest: obniżenie poziomu lęku szkolnego (badania poziomu lęku przed i po wdrożeniu programu), zmniejszenie poziomu agresji rówieśniczej (mniejsza ilość interwencji pedagoga/psychologa, wicedyrektora w klasie 4), zapobieganie niepowodzeniom szkolnym (uczniowie nie tracili czasu na oswajanie się ze zmianami, mogli skupić się na nauce). W badaniach ankietowych rodzice za najbardziej skuteczne wymieniali następujące działania: poznanie podczas wycieczki nauczyciela, który będzie wychowawcą w klasie IV, rozmawianie z dziećmi o zmianach, jakie nastąpią w klasie IV, wprowadzenie ocen cyfrowych w klasie III oraz uczestniczenie w lekcjach klas IV-VI.

– Program Modyfikacji Zachowania opracowany przez pedagoga i psychologa szkolnego we współpracy z pracownikami PPP nr 2 w Poznaniu (kontrakt i Raporty Dziennych Postępów). Podczas cyklicznych spotkań (średnio co 2 tygodnie) podsumowujemy czy udało się osiągnąć założone cele, omawiamy zastosowany przez rodziców system wzmocnień. W spotkaniu uczestniczą: uczeń, rodzic(e), pedagog lub psycholog, wychowawca. U większości uczniów udało się wprowadzić zmiany w zachowaniu i pracy na lekcji, częściej odrabiali zadania domowe. Skutkowało to lepszą oceną z zachowania i poprawą ocen. Rodzice mieli poczucie wpływu na zachowanie dziecka (mieli codziennie informację zwrotną od wszystkich nauczycieli odnośnie zachowania dziecka, mieli okazję częściej pochwalić dziecko za dobre zachowanie i pracę na lekcji).

– System Wzmocnień Pozytywnych KLASA NA MEDAL, którego celem jest wzmacnianie pożądanych zachowań w różnych obszarach aktywności uczniowskiej: poprawa negatywnych ocen szkolnych, stosowanie zasad kultury osobistej, dbanie o prawidłowe relacje rówieśnicze, zaangażowanie społeczne. Klasom przyznawane są punkty za udział w konkursach przedmiotowo – artystycznych, rozgrywkach sportowych, akcjach charytatywnych, zbiórkach surowców wtórnych, frekwencję i średnią ocen. Trzykrotnie w trakcie roku szkolnego następuje podsumowanie programu. Na zakończenie roku szkolnego zwycięskie klasy otrzymują nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

W ciągu ostatnich lat nasza placówka ubiegała się o Wojewódzki, a następnie o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, w związku z tym zrealizowano wiele przedsięwzięć, zorganizowano szereg imprez szkolnych i lokalnych szerzących idee prozdrowotne, założenia i standardy SzPZ, a wszystko to, by wyposażyć uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników niepedagogicznych szkoły w wiedzę i umiejętności niezbędne w życiu codziennym.

Od kilku lat Szkolny Zespół Promocji Zdrowia i Profilaktyki przy pełnej akceptacji i wsparciu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i uczniów, realizował różnorodne programy o charakterze edukacyjno –profilaktyczno – wychowawczym: „Mleko dla szkół”, „Owoce w szkole”, „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”, „Nie pal przy mnie, proszę”,” Trzymaj formę”, „Wolność Oddechu – Zapobiegaj astmie”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Zdrowe Miasto Poznań”. Realizujemy działania na rzecz propagowania zdrowego odżywiania, działania z zakresu higieny psychicznej. Przeprowadzone zostały szkolenia dla pracowników szkoły oraz rodziców. Stale realizujemy działania prozdrowotne w ramach kultury fizycznej. Realizujemy wiele działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Corocznie w naszej szkole kwiecień jest miesiącem zdrowia. W tym czasie podczas lekcji realizowane są zajęcia z zakresu szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej. Zapraszamy do współpracy różne instytucje wspomagające, m.in. Policję, Straż Pożarną, Straż Miejską. Podejmowane działania mają na celu w przystępny i bezpośredni sposób dotrzeć do uczniów, aby profilaktyka i dbanie o siebie stały się ich priorytetem.

Zespół Promocji Zdrowia i Profilaktyki.