PROGRAM AUTORSKI „Lekcja przyjaźni”
500x500

 

CHARAKTERYSTYKA I KONSTRUKCJA PROGRAMU „Lekcja przyjaźni”

            Celem projektu jest umożliwienie uczniom wglądu w ich własne uczucia i myśli oraz pokazanie różnych aspektów przyjaźni. Program został skonstruowany w taki sposób, aby wielokrotnie można było powracać do poznanych już treści, za każdym razem poszerzając ich zakres. Powoduje to pogłębianie wiedzy ucznia, a także utrwala poznane pojęcia i poglądy.

            Program został zainspirowany potrzebą budowania właściwych relacji międzyludzkich. Temat przyjaźni można łatwo odnieść do przeżyć i doświadczeń dzieci, które mają przyjaciół w szkole i poza nią. Przyjaźń sprzyja otwartości i wsłuchaniu się w drugą osobę, poprawia wiarę w siebie, wytwarza wzajemne zaufanie, a tym samym wiarę w innych ludzi. Przyjaźń jest potrzebą.

            Naszym zadaniem jest uczenie dziecka pełnienia różnych ról w grupie, nabywania umiejętności związanych z kulturą bycia. Dobrze wykształcone więzi społeczne sprawiają, że kontakty interpersonalne są dużo łatwiejsze dla dziecka. „Lekcją przyjaźni” chcemy przygotować dzieci do życia w społeczeństwie.

WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

Program realizowany będzie w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018.

W pierwszym roku realizacji programu pracować będziemy z grupą chętnych dzieci z klas I – III. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu. Podstawową formą realizacji programu będą działania, takie jak: warsztaty, wyjścia, imprezy okolicznościowe, spotkania tematyczne, akcje charytatywne.

Program zakłada współpracę z innymi szkołami, by dzieci miały okazję nawiązać znajomości z rówieśnikami także z mniejszego miasta oraz wsi i przekonać się, że każdego warto poznać. Wymiana doświadczeń opierać się będzie, m. in. na nagrywaniu krótkich filmików promujących pożądane społecznie wartości, przesyłaniu i podejmowaniu na ich podstawie dyskusji. Ponadto, w ramach okolicznościowych wydarzeń, będziemy wykonywać prace i kartki, które będziemy przekazywać zaprzyjaźnionym szkołom.

W roku szkolnym 2017/2018 skupimy się na działaniach wewnątrzszkolnych. Raz w tygodniu prowadzić będziemy warsztaty tematyczne, realizując zajęcia w klasach I – III według ustalonego planu.

CELE PROGRAMU „Lekcja przyjaźni”

Cel główny:

Najważniejszym celem jest aktywizowanie dzieci, by wykazywały chęć podejmowania działań na rzecz innych oraz ich uwrażliwienie. Istotne jest także kształtowanie postaw społecznych, jak również wzbudzanie empatii.

Cele szczegółowe:

-kształtowanie umiejętności obserwacji i dostrzegania ludzi i zwierząt w potrzebie,

-wdrażanie do udzielania wsparcia potrzebującym,

-nauka szacunku oraz respektowania potrzeb i praw każdego człowieka,

-kształcenie umiejętności czerpania radości z pomocy innym,

-wdrażanie do przestrzegania norm i zachowań regulujących współżycie w grupie,

-nauka poszanowania efektów cudzej pracy,

-kształcenie umiejętności stosowania form grzecznościowych w stosunku do rówieśników i dorosłych,

-kształtowanie właściwej postawy moralnej.

ODBIORCY DZIAŁAŃ:

-odbiorcami programu są dzieci z klas I – III, uczęszczające na zajęcia.

PARTNERAMI W REALIZACJI PROGRAMU BĘDĄ:

- p. Wioletta Stefańska wraz ze swoją klasą, Szkoła Podstawowa im. T.Kotarbińskiego w Budzyniu,

- p. Honorata Ważny wraz ze swoją klasą, Szkoła Podstawowa nr 12 im. S.Grota Roweckiego w Lesznie.

A co robimy? :)

Uśmiech - zbierz go ze sobą!

Dzień KAŻDEJ Babci i KAŻDEGO Dziadka:)

Jak pomagamy innym?

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Szacunek, przyjaźń, rodzina… wartości bliskie mi na co dzień.”

Świąteczna paczka z Drużyną Szpiku!

Małe - wielkie "coś" na przywitanie dzieci z innych szkół, z którymi współpracujemy:)

 

 

Na skróty

Rodzice

Nauczyciele

Uczniowie

Z Galerii
500x500

Zobacz nasze galerie