Zapisy do świetlicy
500x500

 

Szanowni Państwo,

w tym roku szkolnym karty zapisu dziecka do świetlicy rodzice uczniów klas I będą mogli odebrać od wychowawcy klasy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Natomiast wszyscy uczniowie klas II – IV otrzymają karty zapisu od swoich wychowawców również w dniu rozpoczęcia roku.

Wypełnioną kartę należy dostarczyć do wychowawców świetlicy pierwszego dnia pobytu dziecka w świetlicy.

Ze względu na panującą epidemię wirusa COVID – 19 i związaną z tym konieczność ograniczenia liczebności uczestników świetlicy możliwość z jej korzystania mają dzieci rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo. Zapisując dziecko do świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do dostarczenia oświadczenia o zatrudnieniu Oświadczenie otrzymają Państwo razem z kartą zapisu.

Informacje o sposobie zamawiania posiłków, cenach i aktualne menu na wrzesień znajdą Państwo na stronie szkoły w zakładce RODZICE – dalej POSIŁKI.

Prosimy o zapoznanie się z niżej zamieszczonymi podstawowymi zasadami obowiązującymi w świetlicy w trakcie epidemii.

 

 

Zasady bezpieczeństwa

obowiązujące w świetlicy szkolnej

w trakcie epidemii COVID-19

 

Rodzice/opiekunowie:

 

 1. Zapoznają się z regulaminem funkcjonowania szkoły opracowanym na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii.

 2. Przyprowadzając dziecko do świetlicy rodzic/opiekun wchodząc do szkoły dochodzi tylko do wyznaczonego miejsca przy portierni. Następnie informuje znajdującego się tam pracownika szkoły o przybyciu dziecka, który telefonicznie informuje o tym wychowawców świetlicy i przekazuje dziecko pod ich opiekę.

 3. Odbierając dziecko ze świetlicy rodzic/opiekun zgłasza pracownikowi szkoły dyżurującemu w portierni chęć odbioru dziecka. Następnie udaje się na boisko pod okno przy sali 20 w celu weryfikacji jego tożsamości przez wychowawcę świetlicy, który przekazuje dziecko rodzicowi.

 4. Przekazują dyrektorowi lub wychowawcy świetlicy istotne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka.

 5. Nie przyprowadzają do świetlicy dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie.

 6. Przyprowadzają do świetlicy bezwzględnie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.

 7. Zapewniają dziecku indywidualna ochronę nosa i ust.

 8. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do świetlicy zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

 9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

 10. Informują dyrektora placówki w przypadku konieczności znalezienia się ich rodziny lub osób, z którymi dziecko miało kontakt, na kwarantannie.

 11. Zobowiązują się do przestrzegania zaleceń przekazywanych przez pracowników szkoły, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa uczniów i innych osób przebywających na terenie szkoły.

 12. Zaopatrują dziecko w napoje w pojemnikach opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.

 

Uczniowie:

 1. W drodze do i ze szkoły oraz w częściach wspólnych szkoły korzystają z osłony ust i nosa.

 2. Przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce.

 3. Bezwzględnie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą i mydłem, nie podają ręki na powitanie, w miarę możliwości zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, ust i nosa.

 4. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 5. Przynoszą własne przybory – kredki, pisaki, ołówki, nożyczki itp.

 6. Nie przynoszą z domu zbędnych przedmiotów i zabawek.

 7. Napoje przynoszą w pojemnikach opisanych imieniem i nazwiskiem.

 8. Nie dzielą się jedzeniem i piciem z innymi dziećmi.

 9. Nie pożyczają swoich przyborów szkolnych innym uczniom.

Na skróty

Rodzice

Nauczyciele

Uczniowie

Z Galerii
500x500

Zobacz nasze galerie