Informacje świetlicowe

uczniowie w świetlicy

 
Gdy Ci smutno, gdy Ci źle, do świetlicy udaj się.

U nas atrakcji zaznasz bez liku,

plastycznych, muzycznych,

na boisku, dywanie i przy stoliku.

Tutaj przyjaciół nowych zdobędziesz

i nigdy już w szkole samotny nie będziesz.

 

 
W naszej świetlicy wesołe są dzieci, bo tu każdemu czas przyjemnie leci!

Kilka słów na temat świetlicy…

Wielu ludziom świetlica szkolna kojarzy się z „ przechowalnią”, w której dzieci oczekują na zajęcia lekcyjne lub odbiór przez rodziców.

Jako wieloletni wychowawca świetlicy uważam, że myślenie takie jest wysoce krzywdzące zarówno dla pracujących tam nauczycieli, jak i przebywających tam dzieci.

Świetlica, bowiem pełni bardzo ważną rolę w systemie wychowania szkolnego. Dla wielu uczniów stanowi jedyne miejsce do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności.

Forma organizacyjna tego miejsca, a więc brak rygorów klasowo – lekcyjnych, sprzyja wielostronnemu rozwojowi dzieci. Daje im poczucie bezpieczeństwa i znacznej swobody w trakcie realizacji własnych upodobań i zainteresowań, – co jest gwarancją nie tylko dobrego samopoczucia, ale i większej efektywności działań wychowawczych.

Dla rodziców świetlica jest placówką wspomagającą ich w trudzie wychowania, pomaga także wszechstronniej i głębiej poznać swoje dziecko, jego mocne i słabe strony, wyręcza w pobudzaniu i rozwijaniu zainteresowań.

Moje zawodowe doświadczenie pozwala na stwierdzenie, że większa część uczestników świetlicy chętnie z niej korzysta, lubi spotkania z innymi dziećmi, zabawę i pracę w grupach.

Przed wychowawcami świetlicy jest trudne zadanie, muszą, bowiem tak zorganizować zajęcia, aby dzieci chciały ten swój wolny czas na nie poświęcić. Jest to trudne, ale nie niemożliwe, czego dowody obserwujemy każdego dnia w naszej świetlicy.

Kierownik świetlicy

 

Świetlica czynna w godzinach 6.30 – 17.00

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

wicedyrektor szkoły – p. Dorota Łuckiewicz

kierownik świetlicy – p. Renata Dubert

p. Hanna Misiołek

p. Patryk Doliński

p. Anna Jabłońska

p. Irena Sołecka

p. Kinga Jakubowska

p. Joanna Borowicz

 

 

Pliki do pobrania:

Regulamin świetlicy (plik .pdf do pobrania)

 

Zapisy do świetlicy

• świetlica szkolna czynna jest codziennie w godz. 6.30 – 17.00
• z opieki świetlicy mogą korzystać uczniowie klas I – VIII
• uczniowie zapisywani są do świetlicy na podstawie karty zgłoszenia, którą można pobrać już w dniu rozpoczęcia roku szkolnego od wychowawców świetlicy lub ze strony szkoły ( zakładka ŚWIETLICA)
• kartę zapisu należy oddać wychowawcom świetlicy najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w świetlicy
• dzieci mogą korzystać ze świetlicy już od pierwszego dnia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym
• uczniowie klas I – III przebywający w świetlicy zabierani są na lekcje prze swoich wychowawców lub nauczycieli, z którymi aktualnie rozpoczynają zajęcia
• po zakończonych lekcjach dzieci z klas I – III odprowadzane są do świetlicy przez wychowawcę lub właściwego nauczyciela
• szczegółowe zapisy dotyczące korzystania ze świetlicy szkolnej znajdują się w regulaminie świetlicy
• każdy rodzic zapisujący dziecko do świetlicy zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem świetlicy znajdującym się na stronie internetowej szkoły. 

Karta zapisu (plik .docx do pobrania)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (plik .docx do pobrania)

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej (plik .docx do pobrania)

 

Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy świetlicy.
Zasady zapisywania
Dziecka do świetlicy szkolnej
w trakcie epidemii COVID-19

 

Szanowni Państwo,
w tym roku szkolnym karty zapisu dziecka do świetlicy rodzice uczniów klas I będą mogli odebrać od wychowawcy klasy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.
Natomiast wszyscy uczniowie klas II – IV otrzymają karty zapisu od swoich wychowawców również w dniu rozpoczęcia roku.
Wypełnioną kartę należy dostarczyć do wychowawców świetlicy pierwszego dnia pobytu dziecka w świetlicy.

 

Ze względu na obostrzenia związane z epidemią COVID – 19 karty zapisu dziecka do świetlicy będą dostępne u wychowawców klas, na stronie internetowej szkoły lub na portierni szkolnej.

Wypełnioną kartę zapisu dziecka do świetlicy należy przekazać wychowawcom świetlicy lub pozostawić w sekretariacie szkoły w pierwszym dniu pobytu dziecka w świetlicy.

 

Zasady bezpieczeństwa

obowiązujące w świetlicy szkolnej

w trakcie epidemii COVID-19

 

Rodzice/opiekunowie:

 

 1. Zapoznają się z regulaminem funkcjonowania szkoły opracowanym na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii.
 2. Przyprowadzając dziecko do świetlicy rodzic/opiekun korzysta z wejścia „ D” ( naprzeciwko wejścia do sali gimnastycznej) sygnalizując przyjście domofonem ( przycisk s.20) i oczekuje na przyjście wychowawcy. Następnie przekazuje dziecko wychowawcy świetlicy. Rodzic nie wchodzi na teren pomieszczeń świetlicowych.
 3. Odbierając dziecko ze świetlicy rodzic/opiekun również korzysta z wejścia „D” i podobnie jak przy przyprowadzaniu sygnalizuje swoje przyjście domofonem i oczekuje na pojawienie się wychowawcy świetlicy.
 4. Przekazują dyrektorowi lub wychowawcy świetlicy istotne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka.
 5. Nie przyprowadzają do świetlicy dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie.
 6. Przyprowadzają do świetlicy bezwzględnie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 7. Zapewniają dziecku indywidualna ochronę nosa i ust.
 8. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do świetlicy zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Informują dyrektora placówki w przypadku konieczności znalezienia się ich rodziny lub osób, z którymi dziecko miało kontakt, na kwarantannie.
 11. Zobowiązują się do przestrzegania zaleceń przekazywanych przez pracowników szkoły, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa uczniów i innych osób przebywających na terenie szkoły.
 12. Zaopatrują dziecko w napoje w pojemnikach opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.

 

Uczniowie:

 1. W drodze do i ze szkoły oraz w częściach wspólnych szkoły korzystają z osłony ust i nosa.
 2. Przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce.
 3. Bezwzględnie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą i mydłem, nie podają ręki na powitanie, w miarę możliwości zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, ust i nosa.
 4. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 5. Przynoszą własne przybory – kredki, pisaki, ołówki, nożyczki itp.
 6. Nie przynoszą z domu zbędnych przedmiotów i zabawek.
 7. Napoje przynoszą w pojemnikach opisanych imieniem i nazwiskiem.
 8. Nie dzielą się jedzeniem i piciem z innymi dziećmi.
 9. Nie pożyczają swoich przyborów szkolnych innym uczniom.