Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 88 znajduje się w Poznaniu przy ul. Swoboda 53.
W 1963 r. rozpoczęto budowę placówki, 31 lipca została przekazana do użytku. Rozpoczęła swą działalność w dniu 1 września 1964 roku jako druga szkoła na Osiedlu Karola Świerczewskiego. Dyrektorem został pan Henryk Parysek.
W pierwszym roku do szkoły uczęszczało 948 dzieci. Bazę materialną stanowiło 13 sal lekcyjnych, 4 gabinety, świetlica, biblioteka, sala gimnastyczna, 2 gabinety lekarskie i pomieszczenia administracyjne.
Szkole nadano nazwę – Szkoła Podstawowa nr 88 im. Karola Świerczewskiego.
W 1967r. odsłonięto tablicę poświęconą patronowi i wręczono szkole sztandar.
W 1968r. utworzona została Sala Patrona.
W 1973r. nastąpiło odsłonięcie pomnika Karola Świerczewskiego na terenie szkoły.
W 1977r. 88 Szczep Harcerski im. K. Świerczewskiego otrzymał sztandar.
W 1985r. uroczyście obchodzono 20 – lecie szkoły.

Kadra nauczycielska w szerokim zakresie przystąpiła do wdrażania systemu dydaktycznego doc. Fleminga, którego podstawą było stosowanie metod problemowych i nauczanie zespołowe. Szkoła współpracowała z Instytutem Pedagogiki UAM. Efektem było wdrażanie Poznańskiego Systemu Wychowawczego im. H. Muszyńskiego.
W 1990r. pierwszy dyrektor Szkoły Podstawowej nr 88 p. mgr Henryk Parysek przeszedł na emeryturę. Następnie funkcję dyrektora powierzono p. mgr Piotrowi Lykstetowi (2 lata). W tym samym roku na wniosek Rady Pedagogicznej patronem szkoły przestał być gen. Karol Świerczewski.

W 1992 roku drogą konkursu dyrektorem szkoły została p. mgr Aldona Rożnowska, która wprowadziła innowacje pedagogiczne, m.in. nauczanie integralne, wspomagające, ocenę opisową z zachowania.

W 1992 roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o wprowadzeniu innowacji pedagogicznej w klasach I – III integralnego nauczania.
Nauczyciele nauczania początkowego Szkoły Podstawowej nr 88 i Szkoły Podstawowej nr 76 opracowali program autorski w zakresie nauczania integralnego.

Następstwem tej innowacji były inne przyjęte przez Radę Pedagogiczną:

wewnątrzszkolny system oceniania postępów ucznia w nauce w klasach I- III (od 1993 r.)

wewnątrzszkolny system oceniania zachowania w klasach I- VII ( od 1993 r.)

nauczanie wspomagające w klasach I- IV (od 1993 r.)

wydawanie świadectw zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania za zgodą Kuratora Oświaty (od 1994 r.)

Podjęte innowacje podlegały zmianom. Były oceniane przez uczniów, rodziców i nauczycieli.
Obecnie z wcześniej podjętych zmian zachowały się:

integralne nauczanie w klasach I – III

wewnątrzszkolny system oceniania postępów ucznia w nauce w klasach I – III

wewnątrzszkolny system oceniania zachowania w formie oceny opisowej w klasach I – III

nauczanie wspomagające wzór świadectwa w klasach I – III

Za pracę na rzecz zmian w oświacie sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka nauczyciele otrzymali w roku 1993 nagrodę Kuratora Oświaty.

Nauczyciele nauczania początkowego szkoły poprzez prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli, udostępnianie wypracowanych materiałów, prowadzenie rad pedagogicznych dzielili się swymi doświadczeniami z innymi pracownikami.

Materiały wypracowane przez kadrę nauczycielską szkoły posłużyły p. Kurator Grażynie Ziółkowskiej w dniach 24- 28 maja 1998 roku podczas Ogólnopolskiej Konferencji do spraw reformy oświatowej w Krakowie.

Dwa lata przed wprowadzeniem reformy oświatowej postawiono przed każdą szkołą następujące zadania:

opracowanie harmonogramu wprowadzenia reformy programowej w szkole

opracowanie własnych programów nauczania lub dokonanie świadomego wyboru programów z oferty programowej, którą będzie stanowił wykaz dopuszczonych do użytku szkolnego programów nauczania

opracowanie własnego systemu oceniania, wspierającego rozwój ucznia

zorganizowanie własnej pracy w taki sposób, by umożliwić powstanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, jak też podniesienie efektywności pracy zespołów przedmiotowych i międzyprzedmiotowych.

W maju 1999 roku do Kuratorium Oświaty został przesłany Harmonogram wprowadzenia reformy strukturalnej w Szkole Podstawowej nr 88 w Poznaniu:

Zintegrowanie edukacji szczegółowych w poszczególnych etapach:

klasy I- III; nauczanie integralne wraz z ocenianiem
klasy IV- VI; nauczanie w blokach
ścieżki międzyprzedmiotowe

System oceniania wspierający rozwój ucznia

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli.

Przygotowanie nauczycieli do opracowania własnych programów nauczania lub dokonania świadomego wyboru programów z ewentualnej oferty programowej.

W roku szkolnym 1999/2000 szkoła obchodziła 35-lecie istnienia. Podjęto wówczas decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do Rady Miasta o nadanie imienia szkole. Uczniowie, rodzice i nauczyciele demokratycznie wybrali dla szkoły nazwę „Poznańskich Koziołków”.

Na terenie przyszkolnym dostępne są dla uczniów boiska sportowe oraz plac zabaw dla młodszych dzieci.
W szkole są dwie sale komputerowe z dostępem do Internetu. W budynku zostały zainstalowane mierniki zużycia ciepła, energooszczędny węzeł cieplny, energooszczędne oświetlenie, nastąpiła modernizacja pomieszczeń oraz wymiana stolarki okiennej.

W roku szkolnym 2001/2002 otwarta została pierwsza pracownia komputerowa. Szkoła uczestniczy w programie „Intel – Nauczanie Ku Przyszłości”.
Realizuje autorski program nauczania informatyki „Szkolna przygoda z komputerem”.
30 sierpnia 2001r. powołany został zespół do pracy nad Edukacyjnym Programem Europejskim „Sokrates-Comenius”.
W 2005r. został opracowany i wdrożony Szkolny Program Turystyczny (ścieżka regionalna).
Szkoła pielęgnuje wieloletnie tradycje związane z działalnością proekologiczną, przystępując m.in. do międzynarodowego Programu GLOBE
28 kwietnia 2005r. szkoła została wpisana do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Nauczyciele szkoły zmierzają do poprawy jakości kształcenia i wprowadzania nowego modelu nauczania poprzez innowacje metodyczne i programy autorskie takie jak:

Innowacja metodyczna z historii z elementami edukacji europejskiej i regionalnej dla klasy IV – VI w roku szkolnym 2000/2001 i w latach późniejszych

Innowacja oceniania z informatyki w roku szkolnym 2002/2003

Program autorski „Szkolna przygoda z komputerem” w roku szkolnym 2002/2003

Innowacja z języka angielskiego dla klasy IV w roku szkolnym 2003/2004

Innowacja z języka polskiego z elementami edukacji historycznej w roku szkolnym 2003/2004

Program autorski edukacji ekologicznej w klasie IV w roku szkolnym 2003/2004.